Ušteda poziva

NeoGate je uređaj koji mogu koristiti firme za povezivanje njihovih telefona/IPPBX na GSM mrežu i obavljanje poziva
putem GSM mreže. Obzirom da mnogi operateri mobilnih mreža naplaćuju više za pozive koji se obavljaju sa fiksnog
ka mobilnom telefonu u odnosu na poziv sa mobilnog telefona ka mobilnom, GSM gateway uređaji se mogu koristiti za umanjenje troškova nastalih od strane zaposlenih na svojim službenim mobilnim telefonima.

Pored toga, GSM gateway uređaji štite preduzeća od gubitka novca ukoliko dođe do prekida fiksnih linija. To jest,
oni čine rezervu za fiksne linije. Ovo omogućava da se pozivi uvek mogu obavljati, bez obzira šta se može dogoditi
fiksnim linijama.


Dijagram toka: